مورد رمال هامنسكرال && مشاريع جديدة

  1. الصفحة الرئيسية
  2. مورد رمال هامنسكرال && مشاريع جديدة

مورد رمال هامنسكرال && مشاريع جديدة

موضوع ارتباط با اجنه بار دیگر در فضای سیاسی کشور پررنگ شده است. این بار یک خبرنگار صداوسیما گفته احمدی نژاد برای برگشتن به قدرت تلاش کرد با رمال و فالگیر با مشاوره دست راستی‌اش (مشایی) رهبری زود فوت کنند!